+
Mit keressek?
Hol keressek?
Paraméterek
Ár szűkítés

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

BusTours Utazási Iroda Kft.  (Fővárosi Cégbíróság által a Cg. 13-09-202642 számon bejegyezve )

székhely: 2092 Budakeszi, Fő utca 12.

adószáma: 27114979-1-13

mobil.: 06 30 618 99 24;

nyilvántartási szám: U-001894

nyilvántartásba vette: Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal

(cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37–39.)

mint UTAZÁSSZERVEZŐ

 

UTAZÁSI SZERZŐDÉS és ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

Az általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.), valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. Az általános szerződési feltételek kiegészítése céljából a teljes utazási szerződés az Utazásszervező weboldalán érhető el a www.utazzbusszal.hu oldalán. 

Az utazásról az Utazásszervező online weboldalán ad részletes tájékoztatást. A weboldal elérhetősége: www.utazzbusszal.hu A weboldalon található információk kiegészítése az email-es és telefonos egyeztetésekkel együtt teljes. Az email-es és a telefonos egyeztetések a weboldalon lévő adatok, információk egyeztetésére, egyértelműsítésére szolgálnak. Az utazásszervező fenntartja magának a jogot, hogy kivételes esetekben a tájékoztatóban foglaltaktól indokolt esetben eltérjen, különösen érvényes ez az utazással kapcsolatos olyan szervezési és pénzügyi változások kezelésére, amelyek az utazás biztonsága és megvalósulása érdekében történik. 

UTAZÁS DÍJA

Az utazás díja a weboldalon történő információk és a megrendelés szerint kerül felszámításra. Az utazás megrendelését követően Utazásszervező megküldi elektronikus formában Utas részére a szerződést, egyeztet vele szóban és/vagy írásban a részletekről és a szerződés kölcsönök aláírását követően kiállítja részére a részvételi díjról szóló előlegszámlát / előlegszámlákat. Az előleg mértéke – a speciális utazási feltételek által szabályozott ajánlatok kivételével – a részvételi díj minimum 30%-a.

Az utazás teljes díja az utazás megkezdése előtti 30. napig esedékes. Az előleg és az utolsó részletek közötti fizetési ütemezés az Utazásszervezős és az Utas közös szóbeli és/vagy írásbeli megállapodása alapján történik. A megbeszélt részletfizetés szerint Utazásszervező a fizetendő részletekről előlegszámlát állít ki az Utas részére.  

A részvételi jegy a teljes díj befizetését követően kerül az utas részére átadásra. Az utazási szolgáltatás csak a részvételi díj, valamint az egyéb díjak és költségek teljes összegének befizetésével vehetők igénybe. Amennyiben az utas a jelzett fizetési határidőket elmulasztja, az utazásszervező az utazási szerződéstől elállhat és követelheti költségeinek és kárának megfizetését, ez azonban a részvételi díj összegét nem haladhatja meg.

A részvételi díj az utazási tájékoztatóban, weboldalon és a levelezésekben jelzett szolgáltatásokat tartalmazza. Áltanos esetben a buszos utazás költségét, a szervezési díjat és több napos utazás esetén a szállás díját a jelzett és /vagy választott ellátás szerint.

Általános esetben az utazás részvételi díja nem tartalmazza, az utasbiztosítást, a fakultatív program költségeit, a belépőjegyeket és az idegenvezetés díját.

Az utazásszervező jogosult legkésőbb az utazás megkezdése előtt 21 nappal a teljes díjat felemelni, amennyiben szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségek) az utazási szerződés részszolgáltatásaival kapcsolatos adó, illetek es egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) vagy deviza forint árfolyama az utazási szerződés megkötésekor kalkulált összeghez képest változik. A meghirdetett árakat az MNB eladási árfolyamán számított 1 USD=280 Ft, 1 EUR=330 Ft árfolyamig tudjuk tartani. Az ezt meghaladó árfolyamváltozás mértékével emelkedik a teljes díj összege. A díjemelés mértéke: a szolgáltatást nyújtó alvállalkozó által az utazásszervezőre áthárított üzemanyagár 1 főre jutó része, illetve az adó, illeték és egyéb kötelező teher összegének emelkedése.

UTAZÁS LEMONDÁSA

Az utazásszervező legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől. Ha az utazásszervező nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől, az utast a következő jogosultságok illetik meg:

1; Az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az utazásszervezőnek lehetősége van. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az utast terheli, ha alacsonyabb értékű, az utazásszervező köteles a díjkülönbözetet megtéríteni.

2; Ha az utazásszervező az 1.; pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utazásszervező a teljes befizetett díjat Utasnak 30 napon belül fizeti meg.

Amennyiben az utas eláll a szerződéstől (lemond), illetve hatósági elutasítás (útlevél, vízum) miatt nem vehet részt az utazáson, akkor a részvételi díj összegének alapján az alábbi bánatpénz fizetendő.

A részvételi díj előlege, azaz a foglalási díj (utazás min. 30%)  az utazás lemondása esetén nem kerül visszafizetésre. Amennyiben az utazásra a foglalási díjon felül további részletek is kifizetésre kerültek, akkor azok után fizetendő bánatpénz mértéke a következő

60–35 nap 20%

34–14 nap 40%

13–8 nap 60%

7–4 nap 80%

4 napon belül vagy le nem mondás, illetve meg nem jelenés esetén 100%.

Szálláshely (apartman) igénybevételére irányuló utazási szerződés eseten 45 napnál korábbi elállás esetén bánatpénzként a részvételi díj 10%-át köteles az utas fizetni. 45 napon belüli elállásra az első bekezdésben meghatározott mértékű bánatpénzt köteles az utas fizetni. Amennyiben az utas a saját érdekkörében felmerülő okból áll el az utazási szerződéstől, az utazásszervező a szerződésből eredő kárának megtérítését igényelheti.

ÁTRUHÁZÁS

Utas az utazási szerződés szerinti utazásban való részvétel jogát jogosult olyan harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott utazási feltételeknek. Az engedményezésről az utas haladéktalanul köteles az utazásszervezőt tájékoztatni. Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel.

STORNO BIZTOSÍTÁS

Amennyiben az utas az útlemondás/stornó biztosítás díját megfizette és rendelőintézeti vagy kórházi szakorvos, illetve háziorvos által igazolt utazásképtelenséggel járó betegsége, balesete miatt az utas nem vehet részt az utazáson, a fizetendő költségeket az EUB 10% önrész levonásával megtéríti. Az utas az utazásképtelenségéről a kiváltó ok felmerülésétől számított 2 munkanapon belül – közvetlenül, vagy megbízott útján – értesíteni köteles a megrendelését kezelő irodát a lemondás érdekében. A biztosítás a biztosítás díj megfizetését követő nap 0 órakor kezdődik és az utazás megkezdéséig tart.

Az utas utazásképtelennek tekintendő házastársa, élettársa (azonos lakcím), szülője, kiskorú-, illetve gondozásra szoruló nagykorú gyermeke heveny megbetegedése, balesete, illetve halála esetén. Ebben az esetben az EUB a 12. pont szerint fizetendő összeget ugyancsak megtéríti a 14. a) pont szerinti igazolások bemutatása mellett. (Kivonat – a teljes útlemondási szabályzatról irodánk tájékoztatja.)

Az utazásszervező a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett közreműködő magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősséget jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza. Ha az utazásszervező az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a díjat arányosan leszállítani. Az utazásszervező felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen:

a) ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza

b) ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az utazásszervező ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy

c) vis maior esetén.

Ha az utazás megkezdését követően az utazásszervező az utazási szerződésben meghatározott szolgáltatás jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű részszolgáltatással pótolni. Ha az ilyen részszolgáltatás értéke a nem teljesített részszolgáltatás értékét meghaladja, a költségkülönbözet az utasra nem hárítható át. Ha az utazásszervező ilyen helyettesítő részszolgáltatást nem tud nyújtani, vagy az utas azt indokoltan nem fogadja el, az utazásszervező – amennyiben az utas erre igényt tart – köteles gondoskodni az utasnak az utazás kiinduló helyére vagy az utas által elfogadható, a célországban tálalható más visszaérkezési helyre történő szállításáról, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett részszolgáltatások értékével csökkentett befizetett díjat visszafizetni.

Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért közvetlenül az utas tartozik felelősséggel.

b) Autóbuszos utazás esetén, ha az utazás időtartama alatt technikai okok miatt (műszaki meghibásodás, időjárási-, útviszonyok, határátlépés) jelentős késés következik be, ezekért az utazásszervezőt felelősség nem terheli. Az utazásszervező kötelessége – a lehetőségek figyelembevétele mellett – intézkedni a hiba elhárításáról. Célszerűségi megfontolásokból az utazásszervező az útvonal változtatás jogát fenntartja.

c) Az egyénileg utazó utasoknak a külföldi partnerirodák nyitvatartási rendjét kell figyelembe venni, amelyről minden esetben az utas tájékoztatóból kapnak tájékoztatást. A megadott időpont utáni érkezés esetén szálláshelyüket csak másnap tudják elfoglalni. Az utas késése esetén az irodát kártérítési kötelezettség nem terheli.

d) Amennyiben az utas az utazás során bármely indulási időpontot elmulasztja, a hazautazásról saját magának, saját költségen kell gondoskodnia.

e) Az utas köteles a poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során gondoskodni, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából az utazásszervező vagy közreműködője (pl.: fuvarozó vállalat) átvette. Autóbuszon, repülőn, szálláshelyen hagyott tárgyakért az utazásszervező felelősséget nem vállal. A repülővel szállított poggyászok megrongálásáért, eltűnéséért a légitársaságot terheli a felelősség. A káresetet az érkezés után azonnal a légitársaság

képviselőjének kell bejelenteni, amihez az utazásszervező nem tud segítséget nyújtani.

f) Az utazásszervező az út indulásakor vagy azt követően azonnali hatállyal kizárhatja az utazásból az utast, amennyiben az utas jelentős mértékben megzavarja az utazás lefolyását. Az utazásszervezőt ebben az esetben a teljes részvételi díj megilleti.

g) Amennyiben az utas egyedül utazik, de kétagyas elhelyezést kér, indulás előtt legkésőbb 30 nappal tájékoztatjuk arról, hogy sikerült-e szobatársat tálalnunk. Ha nem sikerült, az utas választhat az egyágyas felár befizetése, illetve az utazástól történő visszalépés között.

A részvételi díj előlege, azaz a foglalási díj (utazás min. 30%)  az utazás lemondása esetén nem kerül visszafizetésre. Amennyiben az utazásra a foglalási díjon felül további részletek is kifizetésre kerültek, akkor azok visszajárnak az Utas részére.

Amennyiben az utas több személy nevében jár el, úgy a jelen szerződés utas által történő aláírása az utasok aláírásának is tekintendő. Az aláíró erről köteles az általa képviselteket tájékoztatni, amennyiben ezt nem teljesíti, úgy kártérítési igény eseten felelősséggel tartozik.

VAGYONI BIZTOSÍTÉK

A BusTours Utazási Iroda Kft. a működéséhez előírt vagyoni biztosítékra az EUB-vel (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 36-38.; tel: +36 1 465 3666 és +36 1 452-35-80) kötött szerződést. A vagyoni biztosíték területi hatálya a BusTours Utazási Iroda Kft. által belföldre és külföldre szervezett valamennyi utazás által érintett területek. A vagyoni biztosíték összege belföldi utazásszervezésre 500.000 Ft, külföldi utazásszervezésre 7.000.000 Ft. Az utazók hazaszállítására és a kényszerű tartózkodás költségeinek fedezésére vonatkozó kiegészítő biztosítás belföldi tevékenységre 100.000 Ft ( azaz egyszázezer forint ), belföldről külföldre illetve külföldről külföldre vonatkozó utazásszervezői tevékenységre 700.000 Ft ( azaz hétszázezer forint). 

Az általános szerződési feltételek kiegészítését képezi még a vásárlói tájékoztató illetve a céges adatok és a bankszámlaszám információkkal együtt a szállítási és a fizetési információk is. 

Kapcsolat

  • 2092 Budakeszi Fő utca 12
  • +36306189924
  • foglalas@utazzbusszal.hu

Hírlevél

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót. A süti beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.