+

Vásárlási tudnivalók

UTAZÁSI SZERZŐDÉS TELJES változat

UTAZÁSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött a

BusTours Utazási Iroda Kft.
cégjegyzékszám: 13-09-20264
székhely: 2092 Budakeszi, Fő utca 12.
adószám:27114979-1-13 ……………………………
telefon: + 36 30 618 9924
engedélyezési szám: U – 001894
engedélyező hivatal: Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal
(cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37–39.)

mint Utazásszervező

és
……………………………………………………………………………………….., mint
megrendelő
(cím: ……………………………………………………………………………………………….,
e-mail cím: ………………………………………………………………………….…………….,
telefon: ……………………………………………………………………………………….……)
mint utas között.

UTAZÁSI SZERZŐDÉS

1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.), valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

2. Az utazási szerződés – valamennyi kikötésével együtt – írásban kerül megkötésre legkésőbb az utazás megrendelésekor. Az utazási csomag első részletének vagy az előleg megfizetése az utazási szerződés feltételeinek elfogadását jelenti. Ha az utazásszervező az utas jelentkezését helyhiány vagy más ok miatt feltételesen fogadja el, az utazási szerződés akkor lép hatályba, ha az utazásszervező az utast a megrendelés feltétel nélküli elfogadásáról írásban értesíti. Ezen értesítés kézhezvételéig az utas a jelentkezését bármikor visszavonhatja és a befizetett előleg visszajár.

3. Az utazás úti célját, útvonalát, időtartamát, a szálláshelyet, annak típusát főbb jellemzőinek meghatározásával, a részvételi díj összegét és befizetésének határidejét, az étkezésekre vonatkozó tájékoztatást, az egyes rész-szolgáltatásokat, azokat a programokat, amelyeket az utazásszervező díj ellenében nyújt, utazásoknál a szállítás eszközét, indulás-, találkozás helyét, -időpontját, azt a legalacsonyabb létszámot, amely feltétele az utazás elindításának, a határidőt, ameddig az utazásszervező az utazásnak ez okból történő elmaradásáról az utast értesíteni köteles, az igénybe vehető biztosításokat, továbbá annak díját, az egyes országok vízum kötelezettségére és egészségügyi előírásaira vonatkozó tájékoztatást, továbbá a célországnak utazási szempontból jelentős, de a hazaitól eltérő szabályaira vonatkozó ismertetést, valamint a R. 4. § (1) bekezdésében és a 13. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket a közzétett tájékoztatónk (programfüzet, az utazási szerződés és annak melléklete) tartalmazza. Ha az utazásszervező az utazásról tájékoztatót tett közzé, az utazási szerződésben elegendő a tájékoztatóra utalni. A programfüzetben feltüntetett szálláskategóriák a szálláshely szerinti ország szabályainak megfelelő komfortfokozatnak felelnek meg. Az utazásszervező fenntartja magának a jogot kategórián belüli szállásváltoztatásra. Az adatokban a megjelenés óta történt változásokról a megrendeléskor az utazásszervező írásban tájékoztatja az utast. Az utazásszervező fenntartja magának a jogot, hogy kivételes esetekben a tájékoztatóban foglaltaktól eltérjen.

 

 

UTAZÁS DÍJA

4. Az utas az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg előleget köteles fizetni. Az előleg mértéke – a speciális utazási feltételek által szabályozott ajánlatok kivételével – a részvételi díj min. 30%-a. Az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj az utazás megkezdése előtti 30. napon esedékes. Az utazás megkezdését megelőző 30 napon belüli jelentkezés eseten a teljes díj fizetendő. Szilveszteri utaknál, egyes apartmanoknál, egyéni szállásfoglalásoknál, stb. speciális utazási (előlegfizetési és lemondási) feltételek érvényesülhetnek, amennyiben a külföldi közreműködőnkkel kötött szerződés ezt indokolja. Ezekkel kapcsolatban a megrendeléskor az utazásszervező részletes felvilágosítást ad. A részvételi jegy a teljes díj befizetését követően kerül az utas részére átadásra. Az utazási szolgáltatás csak a részvételi díj, valamint az egyéb díjak és költségek teljes összegének befizetésével vehetők igénybe. Amennyiben az utas a jelzett fizetési határidőket elmulasztja, az utazásszervező az utazási szerződéstől elállhat és követelheti költségeinek és kárának megfizetését, ez azonban a részvételi díj összegét nem haladhatja meg.

5. A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, a szervezés költségét és az ÁFA tv. 206. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott utas megrendelése, illetve utazása esetén az Áfát tartalmazza. A részvételi díj nem tartalmazza a külön felszámításra kerülő adót, illetéket és egyéb kötelező terheket (így különösen az üdülőhelyi díjat ). A részvételi díj nem tartalmazza a felárakat, a fakultatív programok díját, a vízumdíjat (a partnereink ettől eltérő feltételeire külön felhívjuk figyelmüket). A részvételi díjon felül külön fizethető az útlemondási/stornó biztosítás díja és a Baleset-, Betegség és Poggyászbiztosítás (BBP) díja. Az útlemondási/stornó biztosítás összege az EUB díjtáblázata alapján kerül meghatározásra. Az útlemondási díjat a megrendelés minden elemére felszámítjuk. Az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj forintban meghatározott összegét, valamint annak megfizetésének rendjét és módját az utazási szerződés melléklete tartalmazza. A biztosítási feltételekről és a fentiektől eltérő szabályokról az utazásszervező külön tájékoztatja az utasokat. A biztosítási feltételek az utazásra történő jelentkezés helyén megtekinthetőek. Az utazás megkezdését megelőző 60 napon túl történő bármilyen módosítás (így különösen átjelentkezés, időpont módosítás, úti cél változtatás) esetén az utazásszervező módosítási díjat számít fel, melynek mértéke 5.000 Ft/megrendelés, amelyen felül az utas viseli a légitársaság által a módosítás miatt felszámított díjakat, költségeket, amelynek pontos összegéről a módosítási igény jelzésekor kérhet tájékoztatást az utas. Az utazás megkezdését megelőző 60. vagy 60 napon belül történő bármilyen módosítás (így különösen átjelentkezés, időpont módosítás, úti cél változtatás) esetén az utas módosítási díjat nem, hanem az eredeti megrendelésre vonatkozó, 12. pontban meghatározott bánatpénzt köteles fizetni.

6. Egyéni és társas szervezett utazások esetén az utas kötelezettsége az útleveles – eltérő megállapodás hiányában – a vízum beszerzése. Az utazásra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokat, előírásokat (vám-, devizajogszabályok, egészségügyi előírások, stb.) az utas köteles betartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő többletköltségek, valamint az ezzel okozati összefüggésben felmerülő kártérítés az utast terheli. Amennyiben az utast a jogszabályok megsértése vagy egyéb hatályos rendelkezések miatt az utazásból kizárják, az utazásszervező jogosult az utassal szemben a teljes díjat érvényesíteni.

7. Az utazásszervező jogosult legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 nappal a teljes díjat felemelni, illetve a az árfolyamkülönbözetből eredő többletköltséget áthárítani, amennyiben szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségek) az utazási szerződés részszolgáltatásaival kapcsolatos adó, illetek es egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj) vagy a deviza árfolyama az utazási szerződés megkötésekor kalkulált összeghez képest változik. A meghirdetett árakat az MNB eladási árfolyamán számított 1 EUR=335 Ft árfolyamig tudjuk tartani. Az ezt meghaladó árfolyamváltozás mértékével emelkedik a teljes díj összege. A díjemelés mértéke: a szolgáltatást nyújtó alvállalkozó által az utazásszervezőre áthárított üzemanyagár 1 főre jutó része, illetve az adó, illeték és egyéb kötelező teher összegének emelkedése.

UTAZÁS LEMONDÁSA

8. Ha az utazásszervező az utazási szerződés lényeges feltételét az indulás előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani, így különösen, ha a díjemelés mértéke a 8%-ot meghaladja, az utas elállhat és elállása esetén a 10. a), b), c) pontokban feltüntetett jogosultságok illetik meg. Ha az utas elfogadja a változtatásokat a részvételi díj e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt, a felek módosítják a szerződést.

9. Ha az úticél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – az utazási szerződés megkötésének napja és az indulás előtti 30. napig kerül fel a Külügyminisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba, az utazásszervező köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást biztosítson, melyre a 10.a) pont szabályai az irányadóak. Ha az utas elfogadja a helyettesítő szolgáltatást, a felek módosítják az utazási szerződést.

10. Az utazásszervező legkésőbb az utazás megkezdése előtt 15 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől. Ha az utazásszervező nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől, az utast a következő jogosultságok illetik meg:

a) Az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az utazásszervezőnek lehetősége van. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az utast terheli, ha alacsonyabb értékű, az utazásszervező köteles a díjkülönbözetet megtéríteni.

b) Ha az utazásszervező az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utazásszervező a teljes befizetett díj visszafizetésére kötelezett.

c) Az utazásszervező köteles az utasnak az elállás következtében felmerült kárát (ideértve a nem vagyoni kárt is) megtéríteni, kivéve, ha – az utazásszervező elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt – ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét – került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a továbbiakban: vis maior), vagy – a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és az utazásszervező elállásáról az utast írásban, az utazási szerződésben megjelölt időtartamon belül tájékoztatták.

11. Ha a szerződés az utazás során szűnik meg, akkor az utazásszervező köteles az utasnak a hazautazás megszervezésében segítséget nyújtani, melynek költségeit az utas maga viseli, kivéve, ha a szerződés az utazásszervezőnek felróható vagy érdekkörében felmerült okból szűnik meg.

12. Amennyiben az Utas eláll az utazási szerződéstől ( lemond ) illetve hatósági elutasítás ( érvénytelen útlevél vagy vízum ) miatt nem vehet részt az utazáson valamint az utazási csomagjának értéke meghaladja a 100.000 Ft / fő azaz egyszázezer forint / fő összeget (kedvezmények nélkül, külhoni szolgáltatást tartalmazó és 1 napos külhoni szolgáltatást nem tartalmazó utazási csomag esetén is ) akkor az utazás megkezdéséig hátralévő napok száma alapján az alábbi %-os összegű bánatpénzt köteles megfizetni Utas az Utazásszervező részére. Utazásszervező a bánatpénz összegét az Utas által befizetett összegből tartja vissza.

61 – 90 nap esetén 10%
41-60 nap esetén 40%
31-40 nap esetén 60%
21-30 nap esetén 80%
11-20 nap esetén 90%
10 napon belüli lemondás illetve meg nem jelenés esetén 100%

a fizetendő bánatpénz összege.

13. Az utas az utazási szerződés szerinti utazásban való részvétel jogát jogosult olyan harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott utazási feltételeknek. Az engedményezésről az utas haladéktalanul köteles az utazásszervezőt tájékoztatni. Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel.

14. a) Amennyiben az utas az útlemondás/stornó biztosítás díját megfizette és rendelőintézeti vagy kórházi szakorvos, illetve háziorvos által igazolt utazásképtelenséggel járó betegsége, balesete miatt az utas nem vehet részt az utazáson, a 12. pont szerint fizetendő költségeket az EUB 10% önrész levonásával megtéríti. Az utas az utazásképtelenségéről a kiváltó ok felmerülésétől számított 2 munkanapon belül – közvetlenül, vagy megbízott útján – értesíteni köteles a megrendelését kezelő irodát a lemondás érdekében. A biztosítás a biztosítás díj megfizetését követő nap 0 órakor kezdődik és az utazás megkezdéséig tart.

b) Az utas utazásképtelennek tekintendő házastársa, élettársa (azonos lakcím), szülője, kiskorú-, illetve gondozásra szoruló nagykorú gyermeke heveny megbetegedése, balesete, illetve halála esetén. Ebben az esetben az EUB a 12. pont szerint fizetendő összeget ugyancsak megtéríti a 14. a) pont szerinti igazolások bemutatása mellett. (Kivonat – a teljes útlemondási szabályzatról irodánk tájékoztatja.)

15.1. Az utazásszervező a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett közreműködő magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősséget jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza. Ha az utazásszervező az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a díjat arányosan leszállítani. Az utazásszervező felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen:
a) ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza
b) ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az utazásszervező ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy
c) vis maior esetén.
Ha az utazás megkezdését követően az utazásszervező az utazási szerződésben meghatározott szolgáltatás jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű részszolgáltatással pótolni. Ha az ilyen részszolgáltatás értéke a nem teljesített részszolgáltatás értékét meghaladja, a költségkülönbözet az utasra nem hárítható át. Ha az utazásszervező ilyen helyettesítő részszolgáltatást nem tud nyújtani, vagy az utas azt indokoltan nem fogadja el, az utazásszervező – amennyiben az utas erre igényt tart – köteles gondoskodni az utasnak az utazás kiinduló helyére vagy az utas által elfogadható, a célországban tálalható más visszaérkezési helyre történő szállításáról, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett részszolgáltatások értékével csökkentett befizetett díjat visszafizetni.

15.2. Az utas az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni; a közlés késedelméből eredő kárért felelős. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az utasnak átadni. Az utaskísérő köteles az utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában – ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta – az utas az utazásszervezőt, illetve azt az utazásközvetítőt köteles tájékoztatni, akinél az utazási szerződést megkötötte. Utaskísérő hiányában az utas panaszának megfelelő alátámasztásához szükséges, hogy bejelentéséhez csatolja a helyszíni reklamáció (a szolgáltatónál – pl.: szállodai recepció, utazási iroda, apartman tulajdonos – történt bejelentés) egy példányát. A kárigény utas által történő késedelmes bejelentése esetén az utazásszervező mentesül a kesedelemből eredő kár megtérítésének kötelezettsége alól. Az utazásszervező köteles a bejelentett kárigény indokoltságát felülvizsgálni és álláspontjáról az utasnak a kárigény bejelentésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatást adni.

15.3. Az utas tudomásul veszi, hogy az utaskísérő által a R. 10. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felvett jegyzőkönyv, illetve a helyszíni szolgáltatónak történt bejelentés hiányában az utazásszervező hibás teljesítésének bizonyítatlansága az utas terhére esik.

15.4. Az utazásszervező az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelőssége mértékét a részvételi díj összegének kétszereséig korlátozza.

16. Az utazásszervező nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe.

17. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért közvetlenül az utas tartozik felelősséggel.

18. a) Repülővel történő utazás esetén az adott légitársaság utazási feltételei érvényesek, az esetleges késésekért, járat-, menetrend-, repülőgéptípus-, vagy légitársaság változásért társaságunkat felelősség nem terheli. A poggyász légitársaság által engedélyezett súlyát meghaladó többletsúlyért az utasnak pótdíjat kell fizetnie.

b) Autóbuszos utazás esetén, ha az utazás időtartama alatt technikai okok miatt (műszaki meghibásodás, időjárási-, útviszonyok, határátlépés) jelentős késés következik be, ezekért az utazásszervezőt felelősség nem terheli. Az utazásszervező kötelessége – a lehetőségek figyelembevétele mellett – intézkedni a hiba elhárításáról. Célszerűségi megfontolásokból az utazásszervező az útvonal változtatás jogát fenntartja.
c) Az egyénileg utazó utasoknak a külföldi partnerirodák nyitvatartási rendjét kell figyelembe venni, amelyről minden esetben az utas tájékoztatóból kapnak tájékoztatást. A megadott időpont utáni érkezés esetén szálláshelyüket csak másnap tudják elfoglalni. Az utas késése esetén az irodát kártérítési kötelezettség nem terheli.

d) Amennyiben az utas az utazás során bármely indulási időpontot elmulasztja, a hazautazásról saját magának, saját költségen kell gondoskodnia.

e) Az utas köteles a poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során gondoskodni, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából az utazásszervező vagy közreműködője (pl.: fuvarozó vállalat) átvette. Autóbuszon, repülőn, szálláshelyen hagyott tárgyakért az utazásszervező felelősséget nem vállal. A repülővel szállított poggyászok megrongálásáért, eltűnéséért a légitársaságot terheli a felelősség. A káresetet az érkezés után azonnal a légitársaság
képviselőjének kell bejelenteni, amihez az utazásszervező nem tud segítséget nyújtani.

f) Az Utazásszervező vagy annak megbízottja ( túravezető vagy csoportkísérő ) az út indulásakor vagy azt követően azonnali hatállyal kizárhatja az utazásból az utast, amennyiben az Utas alkoholos befolyásoltság alatt van illetve ha jelentős mértékben megzavarja az utazás zökkenőmentes lefolyását, a személyzet munkáját, egy vagy több utas zavartalan utazását vagy veszélyezteti egy vagy több utas biztonságát vagy a személyszállítási eszköz épségét. Az utazásszervezőt ebben az esetben a teljes részvételi díj megilleti.

g) Amennyiben az utas egyedül utazik, de kétagyas elhelyezést kér, indulás előtt legkésőbb 30 nappal tájékoztatjuk arról, hogy sikerült-e szobatársat tálalnunk. Ha nem sikerült, az utas választhat az egyágyas felár befizetése, illetve az utazástól történő visszalépés között.

h) A légitársaság felelős az utas halála, megsebesülése vagy bármely más testi sérülése folytán bekövetkezett kárért, ha az a baleset, amely a kárt okozta, a légi járművön vagy valamely beszállási vagy kiszállási művelet közben történt.
A légitársaság felelős a feladott poggyász megsemmisülése, elvesztése vagy megrongálódása esetén keletkező károkért, ha a kárt okozó esemény a légi fuvarozás alatt következett be.

i) A légiközlekedés során bekövetkező károkra és a kártérítés mértékére a légitársaság üzletszabályzatában, az 1936. évi XXVIII. törvénnyel kihirdetett a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó 1929. évi varsói nemzetközi egyezménynek a károsító esemény bekövetkeztekor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

19. Amennyiben az utas több személy nevében jár el, úgy a jelen szerződés utas által történő aláírása az utasok aláírásának is tekintendő. Az aláíró erről köteles az általa képviselteket tájékoztatni, amennyiben ezt nem teljesíti, úgy kártérítési igény eseten felelősséggel tartozik.

20. Az Utazásszervező a működéséhez előírt vagyoni biztosítékra az EUB-vel (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 36-38.; tel: +36 1 465 3666 és +36 1 452-35-80) kötött szerződést. A vagyoni biztosíték területi hatálya az Utazásszervező által belföldre és külföldre szervezett valamennyi utazás által érintett területek. A biztosítás összege belföldi utazásszervezésre 500.000 Ft (azaz hétszázezer forint, külföldi utazásszervezésre 7.000.000 Ft (azaz hétmillió forint ) Ft. Az utazók hazaszállítására és a kényszerű tartózkodás költségeinek fedezésére vonatkozó kiegészítő biztosítás belföldi tevékenységre 100.000 Ft ( azaz egyszázezer forint ), belföldről külföldre illetve külföldről külföldre vonatkozó utazásszervezői tevékenységre 700.000 Ft ( azaz hétszázezer forint).
Az utas jelen okirat aláírásával elismeri, hogy a programfüzetet, az utazási szerződés egy eredeti példányát és annak mellékletét, amely tartalmazza az utas által megrendelt szolgáltatást, a szolgáltatás igénybevételének idejét és helyét, a szolgáltatást nyújtó megjelölését és a személyszállítás eszközét és a célállomást – átvette és az abban foglaltakat magára vonatkozóan és utastársai nevében tudomásul vette:
Az utas ÁFA nyilatkozata: utas az az ügyfél, aki a szolgáltatást
a) nem ÁFA-adóalanyként vagy nem ÁFA-adóalanyi minőségében, illetőleg
b) egyéb, az előző a) alpont alá nem tartozó esetekben pedig a saját nevében és javára veszi igénybe.

 

Nyilatkozom, hogy a szolgáltatást (Megfelelő helyre kérünk X-et tenni vagy a megfelelő szövegrészt aláhúzni!)


utasként nem utasként veszem igénybe

 

Kelt: …………………………………………………………

 

Utas vagy képviselője részéről Utazási iroda részéről


……………………………………… ………………………………………

Kapcsolat

  • 1097 Budapest, Kén utca 8.
  • +36706767608
  • busz@utazzbusszal.hu

Hírlevél

Viltor - webáruház bérlés és készítés

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót. A süti beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.